Monday, July 6, 2015

古巨基 Leo Ku Kui KeI & 容祖儿 Joey Yung - 爱情也有生命 AI QING YE YOU SHENG MING [PINYIN LYRICS]
古巨基 Leo Ku Kui KeI & 容祖儿 Joey Yung - 爱情也有生命 AI QING YE YOU SHENG MING [PINYIN LYRICS]

古 :   爱 的 原   因  就  是  没  有  原   因    可 能   为  了 某  个 神   情     能   见   上    一 面     就  有  一 时  的 高  兴     冲    动   所  以 吸 引 
gǔ :   ài de yuán yīn jiù shì méi yǒu yuán yīn   kě néng wèi le mǒu gè shén qíng   néng jiàn shàng yí miàn   jiù yǒu yì shí de gāo xìng   chōng dòng suó yǐ xī yǐn
容   :   那 麽 容   易 动   心  因  为  年   轻     情   歌 悲  伤    也 一 样   动   听     当   那 个 梦   境     失  去 生    存  的 环   境     得 意 也 不 再  忘   形  
róng :   nà me róng yì dòng xīn yīn wèi nián qīng   qíng gē bēi shāng yě yí yàng dòng tīng   dāng nà gè mèng jìng   shī qù shēng cún de huán jìng   dé yì yě bú zài wàng xíng


古 :   纯   真   过  悔  恨  最  初  不 会  经   营  
gǔ :   chún zhēn guò huǐ hèn zuì chū bú huì jīng yíng
容   :   成    熟  了 痛   恨  需 要  步 步 为  营  
róng :   chéng shu le tòng hèn xū yào bù bù wéi yíng
古 :   从   热 情   渐   渐   爱 到  冷   静  
gǔ :   cóng rè qíng jiàn jiàn ài dào lěng jìng
容   :   渐   渐   爱 到  冷   静     都  是  刻 骨 铭   心 
róng :   jiàn jiàn ài dào lěng jìng   dōu shì kè gǔ míng xīn


古 :   爱 情   也 有  生    命     容   :   快   高  长    大 转    个 不 停  
gǔ :   ài qíng yě yǒu shēng mìng   róng :   kuài gāo zhǎng dà zhuǎn gè bù tíng
古 :   结  局 不 问  剧 情     早  注  定  
gǔ :   jié jú bú wèn jù qíng   zǎo zhù dìng
容   :   从   游  移 写  到  安 定  
róng :   cóng yóu yí xiě dào ān dìng
古 :   是  成    长    的 缩  影     一 路 同   行  
gǔ :   shì chéng zhǎng de suō yǐng   yí lù tóng háng
容   :   是  两    个 人  成    长    的 缩  影     一 路 同   行  
róng :   shì liǎng gè rén chéng zhǎng de suō yǐng   yí lù tóng háng
古 :   谁   不 是  一 路   与 爱 同   行  
gǔ :   shuí bú shì yí lù   yǔ ài tóng háng
容   :   不 同   的 命     还  不 是  一 路   与 爱 同   行  
róng :   bù tóng de mìng   hái bú shì yí lù   yǔ ài tóng háng


古 :   然  後  慾 望   需 要  不 同   回  音    尝    试  追   逐  天   上    流  星     太  快   的 约  定     还  是  太  早  认  了 命     诱  惑  总   摆  不 平  
gǔ :   rán hòu yù wàng xū yào bù tóng huí yīn   cháng shì zhuī zhú tiān shàng liú xīng   tài kuài de yuē dìng   hái shì tài zǎo rèn le mìng   yòu huò zǒng bǎi bù píng
容   :   然  後  浪   漫  不 用   捧   在  掌    心    情   歌 淡  淡  然  也 很  动   听     怀   疑 到  相    信    激 情   温  情   都  是  情     不 用   问  什   麽 原   因 
róng :   rán hòu làng màn bú yòng pěng zài zhǎng xīn   qíng gē dàn dàn rán yě hěn dòng tīng   huái yí dào xiāng xìn   jī qíng wēn qíng dōu shì qíng   bú yòng wèn shén me yuán yīn


古 :   盲   目 过  悔  恨  那 麽 晚  才  梦   醒  
gǔ :   máng mù guò huǐ hèn nà me wǎn cái mèng xǐng
容   :   世  故 了 後  悔  那 麽 快   就  觉  醒  
róng :   shì gu le hòu huǐ nà me kuài jiù jué xǐng
古 :   从   感  性   渐   渐   变   得 理 性  
gǔ :   cóng gǎn xìng jiàn jiàn biàn dé lǐ xìng
容   :   渐   渐   变   得 理 性     都  是  刻 骨 铭   心 
róng :   jiàn jiàn biàn dé lǐ xìng   dōu shì kè gǔ míng xīn


古 :   爱 情   也 有  生    命     容   :   快   高  长    大 转    个 不 停  
gǔ :   ài qíng yě yǒu shēng mìng   róng :   kuài gāo zhǎng dà zhuǎn gè bù tíng
古 :   结  局 不 问  剧 情     早  注  定  
gǔ :   jié jú bú wèn jù qíng   zǎo zhù dìng
容   :   从   游  移 写  到  安 定  
róng :   cóng yóu yí xiě dào ān dìng
古 :   是  成    长    的 缩  影     一 路 同   行  
gǔ :   shì chéng zhǎng de suō yǐng   yí lù tóng háng
容   :   是  两    个 人  成    长    的 缩  影     一 路 同   行  
róng :   shì liǎng gè rén chéng zhǎng de suō yǐng   yí lù tóng háng
古 :   谁   不 是  一 路   与 爱 同   行  
gǔ :   shuí bú shì yí lù   yǔ ài tóng háng
容   :   不 同   的 命     还  不 是  一 路   与 爱 同   行  
róng :   bù tóng de mìng   hái bú shì yí lù   yǔ ài tóng háng

农夫 Fama - Sam歌 SAM GO [PINYIN LYRICS]

农夫 Fama - Sam歌 SAM GO [PINYIN LYRICS]

* 当    初  听   sam 哥  嘅  歌  教    我   做   人  
* dong1 co1 jan5 sam go1 ge1 go1 gaau1 ngo5 zou6 jan4
点   知  家   阵   好   似  都   唔 系   咁   念  
dim2 zi1 gaa1 zan6 hou2 ci5 dou1 m4 hai6 gam2 nim6
再   冇   铁   塔    凌    云     边   有   人   肯    沉   默   是  金  
zoi3 mou5 tit3 taap3 ling4 wan4   bin1 jau5 jan4 hang2 cam4 mak6 si6 gam1
日   本   娃   娃   冇   咁   流   行    
jat6 bun2 waa1 waa1 mou5 gam2 lau4 haang4


我   细   细   个    阿  爸   晚    晚    猛     播 
ngo5 sai3 sai3 go3   aa3 baa1 maan5 maan5 maang5 bo3
sam 哥  嘅  歌  我   听   咗  太    多 
sam go1 ge1 go1 ngo5 jan5 zo2 taai3 do1
但    系   到   我   大    个 
daan6 hai6 dou3 ngo5 daai6 go3
同    一   套   见   解      而  家   乜   都   变   晒   
tung4 jat1 tou3 gin3 gaai2   ji4 gaa1 mat1 dou1 bin3 saai3
以  前   话     沉   默   是  金  
ji5 cin4 waa6   cam4 mak6 si6 gam1
我   惊    我   转    头   俾   人   闹    镬   甘  
ngo5 ging1 ngo5 zyun2 tau4 bei2 jan4 naau6 wok6 gam1
你   话   笑   骂   由   人     因   爲 真   永    是  真  
nei5 waa6 siu3 maa6 jau4 jan4   jan1 爲 zan1 wing5 si6 zan1
而  家   唔 出    声    啲   人   会   好   易  憎    你   就   真  
ji4 gaa1 m4 ceot1 seng1 dik1 jan4 kui2 hou2 ji6 zang1 nei5 zau6 zan1
沉   默   唔 系   有   胸    襟     沉   默   唔 代   表   中    肯   
cam4 mak6 m4 hai6 jau5 hung1 kam1   cam4 mak6 m4 doi6 biu2 zung1 hang2
寻   日   先   俾   人   话   我   唔 够   勇    敢  
cam4 jat6 sin1 bei2 jan4 waa6 ngo5 m4 gau3 jung5 gam2
以  前   你   话   过     咪   移  民     咪   去    外    国    做   二  等    公    民  
ji5 cin4 nei5 waa6 gwo3   mai1 ji4 man4   mai1 heoi2 ngoi6 gwok3 zou6 ji6 dang2 gung1 man4
而  家   每   年   多  几   千   人   好   凶    狠   心   谂   梗      系   争     住   松    人  
ji4 gaa1 mui5 nin4 do1 gei2 cin1 jan4 hou2 hung1 han2 sam1 lam2 gwaang2 hai6 caang1 zyu6 sung1 jan4
唔 系   啲   生     意  佬   要   去    外    国    进    军   
m4 hai6 dik1 saang1 ji3 lou2 jiu1 heoi2 ngoi6 gwok3 zeon3 gwan1
系   啲   小   市  民   对    呢  度   冇   信    心  
hai6 dik1 siu2 si5 man4 deoi3 ne1 dok6 mou5 seon3 sam1
学   生     哥    好   温   功    课 
hok6 saang1 go1   hou2 wan1 gung1 fo3
而  家   学   生     多    更    多  功    课 
ji4 gaa1 hok6 saang1 do1   gang3 do1 gung1 fo3
惊    输   在   起   跑    线  
ging1 syu1 zoi6 hei2 paau2 sin3
童    年   得   考    试  同    测    验  
tung4 nin4 dak1 haau2 si3 tung4 caak1 jim6
赢    咗  学   分     输   咗  童    真  
jeng4 zo2 hok6 fan1   syu1 zo2 tung4 zan1
sam 哥  都   估  唔 到   个  世   界    会   变   成    咁  
sam go1 dou1 gu2 m4 dou3 go3 sai3 gaai3 kui2 bin3 sing4 gam2repeat *


钟    意  听   歌  都   听   过   sam 哥  嘅  歌 
zung1 ji3 jan5 go1 dou1 jan5 gwo3 sam go1 ge1 go1
今   日   再   encore  都   觉    得   正    喎  
gam1 jat6 zoi3 encore  dou1 gaau3 dak1 zeng3 waa1
系   时  代   已  经    变   咗 
hai6 si4 doi6 ji5 ging1 bin3 zo2
定    系   嗰  一   个  香     港    已  经    唔 见   咗 
deng6 hai6 go3 jat1 go3 hoeng1 gong2 ji5 ging1 m4 gin3 zo2
仲    边   有   财   神   到     搵   钱   要   依  正    路  
zung6 bin1 jau5 coi4 san1 dou3   wan2 cin4 jiu1 ji1 zeng3 lou6
拿   拿   声    走   去    搵   嘢  做     就   买    到   楼     嗰  个  莫   大    毛  
naa4 naa4 seng1 zau2 heoi2 wan2 je5 zou6   zau6 maai5 dou3 lau4   go3 go3 mok6 daai6 mou4
而  家   要   搵   钱   要   博   大    雾  
ji4 gaa1 jiu1 wan2 cin4 jiu1 bok3 daai6 mou6
太    正    路     听   训   马   路  
taai3 zeng3 lou6   jan5 fan3 maa5 lou6
你   今   日   冇     将     来   都   冇  
nei5 gam1 jat6 mou5   zoeng1 loi4 dou1 mou5
想     买    个  窗     台   都   要   靠    父  母  
soeng2 maai5 go3 coeng1 toi4 dou1 jiu1 kaau3 fu6 mou5
现   实   唔 理   想     咪   索    性    讲    理   想     唔 玩   半   斤   八    両
jin6 sat6 m4 lei5 soeng2 mai1 saak3 sing3 gong2 lei5 soeng2 m4 wun6 bun3 gan1 baat3 両
唔 怕   波  士  癫   过   鸡  
m4 paa3 bo1 si6 din1 gwo3 gai1
因   为     好   多  时  系   d 人   炒    老   细  
jan1 wai4   hou2 do1 si4 hai6 d jan4 caau2 lou5 sai3
讲    真     身   边   人     仲    边   有   你   讲    嘅  香     港    心  
gong2 zan1   san1 bin1 jan4   zung6 bin1 jau5 nei5 gong2 ge1 hoeng1 gong2 sam1
铁   塔    凌    云     只   系   奇   闻  
tit3 taap3 ling4 wan4   zek3 hai6 gei1 man4
个  个  放    假   都   plan 旅    行    
go3 go3 fong3 gaa2 dou1 plan leoi5 haang4
除    左  流   感     就   系   游   行       冇   香     港    人   想     留   多  阵  
ceoi4 zo2 lau4 gam2   zau6 hai6 jau4 haang4   mou5 hoeng1 gong2 jan4 soeng2 lau4 do1 zan6
歌  神  
go1 san1
有   冇   可  能    带    我   返    番    去    你   以  前   嗰  阵  
jau5 mou5 ho2 nang4 daai3 ngo5 faan2 faan1 heoi2 nei5 ji5 cin4 go3 zan6repeat *


嗰  阵   沉   默   是  金  
go3 zan6 cam4 mak6 si6 gam1
家   阵   谁    还    未   发    声    音  
gaa1 zan6 seoi4 waan4 mei6 faat3 seng1 jam1
嗰  阵   冇   时  莫   强     求  
go3 zan6 mou5 si4 mok6 goeng6 kau4
家   阵   时  时  有   诉   求  
gaa1 zan6 si4 si4 jau5 sou3 kau4
嗰  阵   日   本   娃   娃  
go3 zan6 jat6 bun2 waa1 waa1
家   阵   gam sa ham ni da
gaa1 zan6 gam sa ham ni da
嗰  阵   半   斤   八    両
go3 zan6 bun3 gan1 baat3 両
家   阵   要   搵   理   想    
gaa1 zan6 jiu1 wan2 lei5 soeng2
嗰  阵   十   个  女    仔  
go3 zan6 sap6 go3 neoi5 zai2
家   阵   港    女    咪   制  
gaa1 zan6 gong2 neoi5 mai1 zai3
嗰  阵   搵   钱   依  正    路  
go3 zan6 wan2 cin4 ji1 zeng3 lou6
家   阵   有   钱   好   霸   道  
gaa1 zan6 jau5 cin4 hou2 baa3 dou3
嗰  阵   做   人   要   识   do
go3 zan6 zou6 jan4 jiu1 sik1 do
家   阵   做   人   要   识   do do
gaa1 zan6 zou6 jan4 jiu1 sik1 do do

农夫 Fama - P得霸氣一點 P DAK BAA HEI YAY DIT [PINYIN LYRICS]农夫 Fama - P得霸氣一點 P DAK BAA HEI YAY DIT [PINYIN LYRICS]


好   多  人   话   , 佢    中    意  影    相     , 其   实   我   一   啲   都   唔 锺 意  影    相     , 我   净    系   锺 意  自  拍    , 大    神   救   救   我   呀 
hou2 do1 jan4 waa6 , heoi5 zung1 ji3 jeng2 soeng1 , gei1 sat6 ngo5 jat1 dik1 dou1 m4 锺 ji3 jeng2 soeng1 , ngo5 zeng6 hai6 锺 ji3 zi6 paak3 , daai6 san1 gau3 gau3 ngo5 aa1


喂   大    佬   你   明    明    真   人   就   chok 过   林   峯 嘅 
wai2 daai6 lou2 nei5 ming4 ming4 zan1 jan4 zau6 chok gwo3 lam4 峯 ge1
搞    乜   鬼    你   影    相     就   变   咗  周   中    ?
gaau2 mat1 gwai2 nei5 jeng2 soeng1 zau6 bin3 zo2 zau1 zung1 ?
吓    ! 你   连   美   图   秀   秀   都   唔 识   用    ?
haak1 ! nei5 lin4 mei5 tou4 sau3 sau3 dou1 m4 sik1 jung6 ?
等    我   教    你   特   别   嘅  自  拍    神   功    啦  
dang2 ngo5 gaau1 nei5 dak6 bit3 ge1 zi6 paak3 san1 gung1 laa1
嗱 你   拣    好   个  mode 摆    好   个  pose
嗱 nei5 gaan2 hou2 go3 mode baai2 hou2 go3 pose
咁   咪   靓    哂    罗 
gam2 mai1 leng3 saai3 lo4


我   条   腰   唔 够   幼     我   条   腿    唔 够   瘦  
ngo5 tiu4 jiu1 m4 gau3 jau3   ngo5 tiu4 teoi2 m4 gau3 sau3
p 走   隔    离   条   友    p 大    我   个  心   口  
p zau2 gaak3 lei4 tiu4 jau5  p daai6 ngo5 go3 sam1 hau2
大    神   请    你   救   救     我   有   美   图   秀   秀  
daai6 san1 cing2 nei5 gau3 gau3   ngo5 jau5 mei5 tou4 sau3 sau3
p 多  个  头    p 多  对    手    p 到   天   下   我   有  
p do1 go3 tau4  p do1 deoi3 sau2  p dou3 tin1 haa5 ngo5 jau5


*  开   始  啦     最    紧   要   相     机   拍    先     相     机   拍    先  
*  hoi1 ci2 laa1   zeoi3 gan2 jiu1 soeng1 gei1 paak3 sin1   soeng1 gei1 paak3 sin1
开   餐    啦     最    紧   要   相     机   吔 先     相     机   吔 先  
hoi1 caan1 laa1   zeoi3 gan2 jiu1 soeng1 gei1 吔 sin1   soeng1 gei1 吔 sin1
开   波  啦     最    紧   要   相     机   踢   先     相     机   踢   先  
hoi1 bo1 laa1   zeoi3 gan2 jiu1 soeng1 gei1 tek3 sin1   soeng1 gei1 tek3 sin1
各   大    神   大    神     麻   烦    p 得   霸   气   一   点    *
gok3 daai6 san1 daai6 san1   maa4 faan4 p dak1 baa3 hei3 jat1 dim2  *


唔 洗   拗     嚟   个  三    炒    高   炒    低   炒    侧   炒   
m4 sai2 aau2   lai4 go3 saam1 caau2 gou1 caau2 dai1 caau2 zak1 caau2
唔 洗   比   较      我   未   加   特   效   
m4 sai2 bei2 gaau3   ngo5 mei6 gaa1 dak6 haau6
你   同    我   定    啲   啦   啲   啦     我   知  啦   知  啦  
nei5 tung4 ngo5 deng6 dik1 laa1 dik1 laa1   ngo5 zi1 laa1 zi1 laa1
再   p 吓    p 吓      最    紧   要   p 啲   罅  
zoi3 p haak1 p haak1   zeoi3 gan2 jiu1 p dik1 laa3
嗱   咪   有   罗    你   咪   有   萝 
嗱   mai1 jau5 lo4   nei5 mai1 jau5 lo4
就   算    一   个  肥   佬     我   见   你   一   场     嚟   到  
zau6 syun3 jat1 go3 fei4 lou2   ngo5 gin3 nei5 jat1 coeng4 lai4 dou3
我   都   帮    你   p 个  曱   甴   肚  
ngo5 dou1 bong1 nei5 p go3 zad2 gad1 tou5
就   算    一   个  丑   女      我   都   唔 想     你   受   罪   
zau6 syun3 jat1 go3 cau2 neoi5   ngo5 dou1 m4 soeng2 nei5 sau6 zeoi6
我   帮    你   p 到   男    人   流   口   水   
ngo5 bong1 nei5 p dou3 naam4 jan4 lau4 hau2 seoi2
一   拎    起   自  拍    神   器     个  个  变   独   臂   神   尼  
jat1 ling1 hei2 zi6 paak3 san1 hei3   go3 go3 bin3 duk6 bei3 san1 nei4
单    手   影      咁   神   奇     我   哋   有   自  拍    神   技  
daan1 sau2 jeng2   gam2 san1 gei1   ngo5 dei6 jau5 zi6 paak3 san1 gei6
呢  面     嗰  面     左  面     你   喺   边   面  
ne1 min6   go3 min6   zo2 min6   nei5 hei2 bin1 min6
呢  面     嗰  面     左  面     侧   面  
ne1 min6   go3 min6   zo2 min6   zak1 min6
拉   面     捞   面     炒    面     丁    面  
laa1 min6   lou1 min6   caau2 min6   ding1 min6
边   面     嗰  面     最    後 一   面  
bin1 min6   go3 min6   zeoi3 後 jat1 min6
面   面   面   面   面     食   你   煮   嘅  面  
min6 min6 min6 min6 min6   sik6 nei5 zyu2 ge1 min6repeat *


举    高   你   部   手   机  
geoi2 gou1 nei5 bou6 sau2 gei1
准    备   对    住   我   地  
zeon2 bei6 deoi3 zyu6 ngo5 dei6
趁   我   仲    喺   度     咪   栋    喺   度     要   自  拍    嘅  就   过   嚟  
can3 ngo5 zung6 hei2 dok6   mai1 dung3 hei2 dok6   jiu1 zi6 paak3 ge1 zau6 gwo3 lai4
你   p 到   似  韩   星   
nei5 p dou3 ci5 hon4 seng1
( 其   实   )  真   人   似  糖    兄   
( gei1 sat6 )  zan1 jan4 ci5 tong4 hing1
你   p 图     要   知  道     咪   改   到     基   因   改   造  
nei5 p tou4   jiu1 zi1 dou3   mai1 goi2 dou3   gei1 jan1 goi2 cou3
大    神     求   求   你  
daai6 san1   kau4 kau4 nei5
帮    我   p 架   法    拉   利  
bong1 ngo5 p gaa3 faat3 laa1 lei6
加   个  陈   法    拉   挨   喺   我   大    脾  
gaa1 go3 can4 faat3 laa1 aai1 hei2 ngo5 daai6 pei4
美   图   唔 代   表   我   自  卑  
mei5 tou4 m4 doi6 biu2 ngo5 zi6 bei1
我   点   样     执   相     有   我   嘅  权    利  
ngo5 dim2 joeng6 zap1 soeng1 jau5 ngo5 ge1 kyun4 lei6
唔 欣   赏       照   分   享    
m4 jan1 soeng2   ziu3 fan1 hoeng2
我   我   我   有   一   个  梦    想    
ngo5 ngo5 ngo5 jau5 jat1 go3 mung6 soeng2
(p 张     相     嚟   氹 自  己   )
(p zoeng1 soeng1 lai4 氹 zi6 gei2 )
呢  面     嗰  面     左  面     你   喺   边   面  
ne1 min6   go3 min6   zo2 min6   nei5 hei2 bin1 min6
呢  面     嗰  面     左  面     侧   面  
ne1 min6   go3 min6   zo2 min6   zak1 min6
拉   面     捞   面     炒    面     丁    面  
laa1 min6   lou1 min6   caau2 min6   ding1 min6
边   面     嗰  面     最    後 一   面  
bin1 min6   go3 min6   zeoi3 後 jat1 min6
面   面   面   面   面     食   你   煮   嘅 
min6 min6 min6 min6 min6   sik6 nei5 zyu2 ge1
拉   面     捞   面     炒    面     丁    面  
laa1 min6   lou1 min6   caau2 min6   ding1 min6
伊  面   伊  健   加   埋    李   思  in
ji1 min6 ji1 gin6 gaa1 maai4 lei5 si1 in
临   兵    斗   者  皆    阵   列    在   前     诛   邪 
lam4 bing1 dau3 ze2 gaai1 zan6 laat6 zoi6 cin4   zyu1 ce4


个  个  都   美   肌   遮  瑕     遮  埋    双     下   爬   ? 啦  
go3 go3 dou1 mei5 gei1 ze1 haa4   ze1 maai4 soeng1 haa5 paa4 ? laa1
嗱 你   执   大    埋    只   眼       削    骨    还    父 
嗱 nei5 zap1 daai6 maai4 zek3 ngaan5   soek3 gwat1 waan4 fu6
修   脚    拉   长     埋    个  人  
sau1 goek3 laa1 coeng4 maai4 go3 jan4
画    走   埋    个  肚   腩   
waak6 zau2 maai4 go3 tou5 naam5
喔  ! 要   条   罅   呀  嘛  
ak1 ! jiu1 tiu4 laa3 aa1 maa3
好     一   键   美   颜     咪   变   周   秀   娜   罗 
hou2   jat1 gin6 mei5 ngaan4 mai1 bin3 zau1 sau3 naa4 lo4
咁   鲁   芬   bb 都   变   angelababy 啦  
gam2 lou5 fan1 bb dou1 bin3 angelababy laa1repeat * x 2

农夫 Fama - 好彩分手 HOU COI FAN SAU [PINYIN LYRICS]
 农夫 Fama - 好彩分手 HOU COI FAN SAU [PINYIN LYRICS]

喂   唔 驶   咁   愁   喎   朋    友     一   段    感   情    梗      有   佢    完    嘅  时  候   架  
wai2 m4 sai2 gam2 sau4 waa1 pang4 jau5   jat1 dyun6 gam2 cing4 gwaang2 jau5 heoi5 jyun4 ge1 si4 hau6 gaa3
佢    肯    同    你   分   手     你   应    该   走   夹    唔 抖   喇  
heoi5 hang2 tung4 nei5 fan1 sau2   nei5 jing1 goi1 zau2 gaap3 m4 dau2 laa1
咁   嘅  人   都   有     简    直   系   禽   兽     我   明    架  
gam2 ge1 jan4 dou1 jau5   gaan2 zik6 hai6 kam4 sau3   ngo5 ming4 gaa3
你   能    够   忍   嘅  都   忍   够   你   等    佢    变  
nei5 nang4 gau3 jan5 ge1 dou1 jan5 gau3 nei5 dang2 heoi5 bin3
佢    冇   理   过   你   感   受   佢    洗   你   钱  
heoi5 mou5 lei5 gwo3 nei5 gam2 sau6 heoi5 sai2 nei5 cin4
佢    cut 你   线     佢    落    你   面  
heoi5 cut nei5 sin3   heoi5 laai6 nei5 min6
你   对    佢    仁   至  义  尽      佢    仲    想     你   点   ?
nei5 deoi3 heoi5 jan4 zi3 ji6 zeon6   heoi5 zung6 soeng2 nei5 dim2 ?
记   住   今   日   佢    飞   你   系   佢    唔 识   货 
gei3 zyu6 gam1 jat6 heoi5 fei1 nei5 hai6 heoi5 m4 sik1 fo3
呢  种    人   你   咪   当    从    来   无   识   过  
ne1 cung4 jan4 nei5 mai1 dong1 cung4 loi4 mou4 sik1 gwo3
你   只   系   信    错  衰    人   一   个 
nei5 zek3 hai6 seon3 co3 seoi1 jan4 jat1 go3
咪   唔 信    爱  情    系   会   有   好   结   果  
mai1 m4 seon3 oi3 cing4 hai6 kui2 jau5 hou2 git3 gwo2


你   个  ex 摆    明    系   贱   人     系   废   人  
nei5 go3 ex baai2 ming4 hai6 zin6 jan4   hai6 fai3 jan4
你   咪   爲 佢    费   神     你   当    爲 己   爲 人  
nei5 mai1 爲 heoi5 fai3 san1   nei5 dong1 爲 gei2 爲 jan4
你   有   冇   听   闻   得   饶   人   处   且  饶   人  
nei5 jau5 mou5 jan5 man4 dak1 jiu4 jan4 cyu3 ce2 jiu4 jan4
佢    仲    喺   instagram 处   写  条   文  
heoi5 zung6 hei2 instagram cyu3 se2 tiu4 man4
你   话   佢    扮    咩    扮    咩  受   害   者 
nei5 waa6 heoi5 baan3 me1   baan3 me1 sau6 hoi6 ze2
佢    话   佢    比   你   仲    伤       其   实   你   系   你   俾   佢    中    伤    
heoi5 waa6 heoi5 bei2 nei5 zung6 soeng1   gei1 sat6 nei5 hai6 nei5 bei2 heoi5 zung1 soeng1
呢  啲   咪   趟    着    都   要   中    枪       边   有   人   分   手   赵   完    仲    唱    
ne1 dik1 mai1 tong3 zoek3 dou1 jiu1 zung1 coeng1   bin1 jau5 jan4 fan1 sau2 ziu6 jyun4 zung6 coeng3
人   生     流   流   长       总    会   遇   到   几   条  
jan4 saang1 lau4 lau4 coeng4   zung2 kui2 jyu6 dou3 gei2 tiu4


好   彩   谂   起   嗰  一   次  你   有   分   手  
hou2 coi2 lam2 hei2 go3 jat1 ci3 nei5 jau5 fan1 sau2
最    委   屈   嘅  你   受   够  
zeoi3 wai1 wat1 ge1 nei5 sau6 gau3
冇   分   手   会   有   排    你   受  
mou5 fan1 sau2 kui2 jau5 paai4 nei5 sau6
终    於 搵   到   嗰  一   对    美   满   双     手  
zung1 於 wan2 dou3 go3 jat1 deoi3 mei5 mun5 soeng1 sau2
你   开   心   到   冇   朋    友  
nei5 hoi1 sam1 dou3 mou5 pang4 jau5
最    初  玩   你   嘅  人   等    天   收  
zeoi3 co1 wun6 nei5 ge1 jan4 dang2 tin1 sau1


系     我   知  你   未   放    得   低  
hai6   ngo5 zi1 nei5 mei6 fong3 dak1 dai1
但    系   呢  个  人   冇   资  格    影    响     你   一   世  
daan6 hai6 ne1 go3 jan4 mou5 zi1 gaak3 jeng2 hoeng2 nei5 jat1 sai3
喊    啦     即   管   喊    出    黎  
haam3 laa1   zik1 gun2 haam3 ceot1 lai4
少   少   眼     泪      咪   当    交    少   少   学   费  
siu2 siu2 ngaan5 leoi6   mai1 dong1 gaau1 siu2 siu2 hok6 fai3
你   唔 想     拍    拖  拍    到   似  上     战   场    
nei5 m4 soeng2 paak3 to1 paak3 dou3 ci5 soeng5 zin3 coeng4
但    系   佢    次  次  伤     害   你   嘅  方    法    都   唔 一   样    
daan6 hai6 heoi5 ci3 ci3 soeng1 hoi6 nei5 ge1 fong1 faat3 dou1 m4 jat1 joeng6
讲    大    话   佢    太    擅   长       朋    友     你   太    善   良    
gong2 daai6 waa6 heoi5 taai3 sin6 coeng4   pang4 jau5   nei5 taai3 sin6 loeng4
你   点   对    人     唔 等    於 人   地   会   点   对    你  
nei5 dim2 deoi3 jan4   m4 dang2 於 jan4 dei6 kui2 dim2 deoi3 nei5
学   识   呢  个  道   理     获   益   嘅  系   你   自  己  
hok6 sik1 ne1 go3 dou3 lei5   wok6 jik1 ge1 hai6 nei5 zi6 gei2
或    者  呢  段    感   情    系   有   啲   苦  涩    味  
waak6 ze2 ne1 dyun6 gam2 cing4 hai6 jau5 dik1 fu2 saap3 mei6
不   过   你   应    该   庆    幸   
bat1 gwo3 nei5 jing1 goi1 hing3 hang6
呢  个  人   冇   同    你   走   到   结   尾  
ne1 go3 jan4 mou5 tung4 nei5 zau2 dou3 git3 mei5
你   个  ex 摆    明    呢  一   生     呢  一   世   你   都   会   憎    佢    做   嘅  一   切  
nei5 go3 ex baai2 ming4 ne1 jat1 saang1 ne1 jat1 sai3 nei5 dou1 kui2 zang1 heoi5 zou6 ge1 jat1 cit3
你   後 悔   同    佢    一   齐  
nei5 後 fui3 tung4 heoi5 jat1 cai4
正    所  谓   自  古  人   生     谁    冇   死 
zeng3 so2 wai6 zi6 gu2 jan4 saang1 seoi4 mou5 si2
其   实   你   想     佢    嗰  日   早   啲   嚟  
gei1 sat6 nei5 soeng2 heoi5 go3 jat6 zou2 dik1 lai4
你   仲    要   扮    咩    扮    咩    伟   大    啫 
nei5 zung6 jiu1 baan3 me1   baan3 me1   wai5 daai6 ze6
根   本   佢    就   系   有   史  以  嚟     呢  个  人   净    系   识   爱  自  己  
gan1 bun2 heoi5 zau6 hai6 jau5 si2 ji5 lai4   ne1 go3 jan4 zeng6 hai6 sik1 oi3 zi6 gei2
分   咗  手   仲    要   讲    你   是  非     边   有   人   一   衰    衰    到   贴   地  
fan1 zo2 sau2 zung6 jiu1 gong2 nei5 si6 fei1   bin1 jau5 jan4 jat1 seoi1 seoi1 dou3 tip3 dei6
人   生     流   流   长       总    有   人   唔 洗   原    谅    
jan4 saang1 lau4 lau4 coeng4   zung2 jau5 jan4 m4 sai2 jyun4 loeng6


好   彩   谂   起   嗰  一   次  你   有   分   手  
hou2 coi2 lam2 hei2 go3 jat1 ci3 nei5 jau5 fan1 sau2
最    委   屈   嘅  你   受   够  
zeoi3 wai1 wat1 ge1 nei5 sau6 gau3
冇   分   手   会   有   排    你   受  
mou5 fan1 sau2 kui2 jau5 paai4 nei5 sau6
终    於 搵   到   嗰  一   对    美   满   双     手  
zung1 於 wan2 dou3 go3 jat1 deoi3 mei5 mun5 soeng1 sau2
你   开   心   到   冇   朋    友  
nei5 hoi1 sam1 dou3 mou5 pang4 jau5
最    初  玩   你   嘅  人   等    天   收  
zeoi3 co1 wun6 nei5 ge1 jan4 dang2 tin1 sau1


嗱   好   彩   分   手     洗   乜   怕   丑  
嗱   hou2 coi2 fan1 sau2   sai2 mat1 paa3 cau2
嗱   佢    讲    出    口     即   刻    拍    手  
嗱   heoi5 gong2 ceot1 hau2   zik1 haak1 paak3 sau2
嗱   你   转    身   走     洗   乜   深   究  
嗱   nei5 zyun2 san1 zau2   sai2 mat1 sam1 gau3
嗱   你   放    心   有   最    尾   完    美   嘅  邂    逅  
嗱   nei5 fong3 sam1 jau5 zeoi3 mei5 jyun4 mei5 ge1 haai5 hau6

农夫 Fama - 全新派台作品 CYUAN SAN PAAI TOI ZOK BAN [PINYIN LYRICS]
农夫 Fama - 全新派台作品 CYUAN SAN PAAI TOI ZOK BAN [PINYIN LYRICS]


你   觉    得   我   得   嘅  话  
nei5 gaau3 dak1 ngo5 dak1 ge1 waa6
put your hands together
掌     声    俾   多  几   吓   
zoeng2 seng1 bei2 do1 gei2 haak1
好   吗  
hou2 maa1


好   多  人   问   我   哋   点   解    咁   耐   唔 出    碟  
hou2 do1 jan4 man6 ngo5 dei6 dim2 gaai2 gam2 noi6 m4 ceot1 dip6
我   想     问   你   对    上     嗰  次  几   时  买    过   碟  
ngo5 soeng2 man6 nei5 deoi3 soeng5 go3 ci3 gei2 si4 maai5 gwo3 dip6
以  前   出    唱     片   就   话   卖    几   多  白    金  
ji5 cin4 ceot1 coeng3 pin3 zau6 waa6 maai6 gei2 do1 baak6 gam1
今   日   我   出    碟   你   问   我   要   做   定    几   多  帛    金  
gam1 jat6 ngo5 ceot1 dip6 nei5 man6 ngo5 jiu1 zou6 deng6 gei2 do1 baak6 gam1


唔 系   话   旧   歌  好   听   啲     系   新   歌  冇   留   意 
m4 hai6 waa6 gau6 go1 hou2 jan5 dik1   hai6 san1 go1 mou5 lau4 ji3
就   算    我   去    唱     k 时  都   系   唱     狂    串    乐     基   儿 
zau6 syun3 ngo5 heoi2 coeng3 k si4 dou1 hai6 coeng3 kong4 cyun3 ngaau6 gei1 ji4
啲   新   歌    系   喎     我   冇   一   只   识  
dik1 san1 go1   hai6 waa1   ngo5 mou5 jat1 zek3 sik1
但    系   记   得   韩   星    染   过   发    嘅  每   一   只   色  
daan6 hai6 gei3 dak1 hon4 seng1 jim5 gwo3 faat3 ge1 mui5 jat1 zek3 sik1


新   人   唔 算    多    但    系   边   个  打   边   个 
san1 jan4 m4 syun3 do1   daan6 hai6 bin1 go3 daa2 bin1 go3
我   分   唔 清    金   曲   喎     但    系   我   一   只   都   冇   听   过  
ngo5 fan1 m4 cing1 gam1 kuk1 waa1   daan6 hai6 ngo5 jat1 zek3 dou1 mou5 jan5 gwo3
年   尾   颁    奖     礼   噏    得   出    歌  名    都   算    唔 错 
nin4 mei5 baan1 zoeng2 lai5 ngeb1 dak1 ceot1 go1 ming4 dou1 syun3 m4 co3
跟   住   唱     到   几   句    应    该   颁    个  奖     俾   我  
gan1 zyu6 coeng3 dou3 gei2 geoi3 jing1 goi1 baan1 go3 zoeng2 bei2 ngo5


其   实   啲   乐     迷   系   咪   咁   谂     我   唔 系   好   关     心  
gei1 sat6 dik1 ngaau6 mai4 hai6 mai1 gam2 lam2   ngo5 m4 hai6 hou2 gwaan1 sam1
你   有   你   好   声    音     我   有   我   好   天   真  
nei5 jau5 nei5 hou2 seng1 jam1   ngo5 jau5 ngo5 hou2 tin1 zan1
唔 洗   话   俾   人   听   我   系   歌  手   咖  
m4 sai2 waa6 bei2 jan4 jan5 ngo5 hai6 go1 sau2 kaa1
只   要   我   哋   仲    有   全    新   派    台   作   品  
zek3 jiu1 ngo5 dei6 zung6 jau5 cyun4 san1 paai3 toi4 zok3 ban2


你   觉    得   我   得   嘅  话  
nei5 gaau3 dak1 ngo5 dak1 ge1 waa6
put your hands together
乐     坛    几   难    行       都   需    要   撑    
ngaau6 taan4 gei2 naan6 haang4   dou1 seoi1 jiu1 caang1
就   系   争     你   争     你   争     你   争     你   一   齐   玩  
zau6 hai6 caang1 nei5 caang1 nei5 caang1 nei5 caang1 nei5 jat1 cai4 wun6
人   人   实   唱     到     大    家   一   齐   嚟    la
jan4 jan4 sat6 coeng3 dou3   daai6 gaa1 jat1 cai4 lai4  la
do re mi fa so ( la~~~~ )


有   人   话   歌  手   要   拍    剧     拍    剧   先   入   屋 
jau5 jan4 waa6 go1 sau2 jiu1 paak3 kek6   paak3 kek6 sin1 jap6 uk1
歌  影    视  都   十   足      咁   先   至  多  人   十   卜   
go1 jeng2 si6 dou1 sap6 zeoi3   gam2 sin1 zi3 do1 jan4 sap6 baak6
但    系   我   哋   好   老   套     唔 识   谂   咁   多  promo
daan6 hai6 ngo5 dei6 hou2 lou5 tou3   m4 sik1 lam2 gam2 do1 promo
净    系   相     信    嗰  套     叫   做     好   歌  有   好   报  
zeng6 hai6 soeng1 seon3 go3 tou3   giu3 zou6   hou2 go1 jau5 hou2 bou3


有   人   话   做   首   歌  要   听   到   钱   声   
jau5 jan4 waa6 zou6 sau2 go1 jiu1 jan5 dou3 cin4 seng1
我   话   你   俾   钱   我   做   歌  已  经    系   嫌   钱   腥   
ngo5 waa6 nei5 bei2 cin4 ngo5 zou6 go1 ji5 ging1 hai6 jim4 cin4 seng1
我   冇   嘢  惊    咖     户  口   跌   过   落    双     位   数  
ngo5 mou5 je5 ging1 kaa1   wu6 hau2 dit3 gwo3 laai6 soeng1 wai6 sok3
就   算    出    碟   冇   人   买    咪   最    多  自  己   镶     喺   度  
zau6 syun3 ceot1 dip6 mou5 jan4 maai5 mai1 zeoi3 do1 zi6 gei2 soeng1 hei2 dok6


好   多  人   叫     我   哋   做   国    语   歌 
hou2 do1 jan4 giu3   ngo5 dei6 zou6 gwok3 jyu5 go1
可  惜   我   识   嘅  国    语   唔 多 
ho2 sik1 ngo5 sik1 ge1 gwok3 jyu5 m4 do1
又   希   望    广     东    歌  可  以  代   代   相     传   
jau6 hei1 mong6 gwong2 dung1 go1 ho2 ji5 doi6 doi6 soeng1 cyun4
真   系   打   得   嘅  话     南    拳    都   可  以  北   传   
zan1 hai6 daa2 dak1 ge1 waa6   naam4 kyun4 dou1 ho2 ji5 bak1 cyun4


好   多  歌  手   要   你   支  持    怕   你   爱  得   太    迟 
hou2 do1 go1 sau2 jiu1 nei5 zi1 ci4   paa3 nei5 oi3 dak1 taai3 ci4
等    你   加   入   乐     坛    等    到   去    葡   萄   成    熟   时 
dang2 nei5 gaa1 jap6 ngaau6 taan4 dang2 dou3 heoi2 pou4 tou4 sing4 suk6 si4
你   赠    我   兴    奋     我   赠    你   声    音  
nei5 zang6 ngo5 hing1 fan5   ngo5 zang6 nei5 seng1 jam1
你   赠    我   几   廿   蚊     我   赠    你   全    新   派    台   作   品  
nei5 zang6 ngo5 gei2 jaa6 man1   ngo5 zang6 nei5 cyun4 san1 paai3 toi4 zok3 ban2


你   觉    得   我   得   嘅  话  
nei5 gaau3 dak1 ngo5 dak1 ge1 waa6
put your hands together
乐     坛    几   难    行       都   需    要   撑    
ngaau6 taan4 gei2 naan6 haang4   dou1 seoi1 jiu1 caang1
就   系   争     你   争     你   争     你   争     你   一   齐   玩  
zau6 hai6 caang1 nei5 caang1 nei5 caang1 nei5 caang1 nei5 jat1 cai4 wun6
人   人   实   唱     到     大    家   一   齐   嚟    la
jan4 jan4 sat6 coeng3 dou3   daai6 gaa1 jat1 cai4 lai4  la
do re mi fa so ( la~~~~ )开   嚟  
hoi1 lai4
大    吉   大    利     百    无   禁   忌  
daai6 gat1 daai6 lei6   baak3 mou4 gam3 gei6
我   哋   老   细   叫   我   争     气  
ngo5 dei6 lou5 sai3 giu3 ngo5 caang1 hei3
俾   啲   掌     声    啦   净    系   争     你  
bei2 dik1 zoeng2 seng1 laa1 zeng6 hai6 caang1 nei5
属   乜   嘢  生     肖   唔 洗   回   避  
suk6 mat1 je5 saang1 ciu3 m4 sai2 wui4 bei6
我   有   下   巴   双     脚    掂   地  
ngo5 jau5 haa5 baa1 soeng1 goek3 dim1 dei6
个  乐     坛    仲    未   死 
go3 ngaau6 taan4 zung6 mei6 si2
俾   啲   掌     声    啦   净    系   争     你  
bei2 dik1 zoeng2 seng1 laa1 zeng6 hai6 caang1 nei5


大    家   一   齐   嚟   啦  
daai6 gaa1 jat1 cai4 lai4 laa1


你   都   一   齐   嚟   啦  
nei5 dou1 jat1 cai4 lai4 laa1